رﯾﺴﮏ و ﺑﺎزده در بورس و فارکس

ر و زده در بورس و فارکس

دا ً لیت های ز ر دارای ر . ً ه ی ، ر دار . در زار ی اری ، ا آ د به اب و ، ا اریی ر ر ر دارد. ر و زده واژه در ر و م . داد و ی زار ی ر و زده را در د ی داده ا و ا دو م ی اره ر ده .

اران و ان رآز ده در ، ر و زده را و ه ه رت ار . آن ها دا رت و داد و در زار ی زده و د را در د و ای در آن از ر . ر را ان د: “ر ا ل و ا زده وا اری زده رد ا ر آن ا ف و ا دا .” ن د ر ا ل ا اف زده اری از زده رد ا ر در د. ر ا ن و ا ل ز ن ا ا اری را د. از ا رو ز ر ا ا د زده رد ا ر آ ه م ا ن و د دا . در آ ر ر را رت ا اف ر

دسته‌بندی نشده