⚀الگوهای سر انبری و ته انبری (Tweezer Bottoms and Tops):

الگوهای سر انبری و ته انبری (Tweezer Bottoms and Tops):

الگوهای سر انبری و ته انبری، الگوهای بازگشتی دو شمعی هستند. این الگوی شمعی معمولاً پس از روند صعودی یا روند نزولی طولانی مدت نمایان می شود و حاکی از وقوع یک بازگشت است.

کارآمدترین انبرها دارای ویژگی های زیر هست:
اولین شمع همانند روند کلی است. اگر قیمت بالا رود، اولین شما باید صعودی باشد.

دومین شمع مخالف با روند کلی است. اگر قیمت بالا رود. دومین شمع باید نزولی باشد.

سایه های شمع باید به یک اندازه باشند. حداکثر های الگوهای سر انبری باید برابر باشند و حداقل های الگو های ته انبری باید برابر باشند

دسته‌بندی نشده