ارتقای زبان انگلیسی چه تاثیری در درآمد افراد دارد؟

ارتقای زبان انگلیسی چه تاثیری در درآمد افراد دارد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین حقوق کارکنان در دو سطح زبان ابتدایی و پیشرفته فاصله معناداری دارد. به عنوان مثال کارشناسی که سطح زبان آن در حد ابتدایی است میانگین حقوق ۳ میلیون و ۶۰۰ تومان می‌گیرد، در حالی که کارشناسی که زبان انگلیسی او در سطح پیشرفته است به‌طور میانگین، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درآمد دارد.

این فاصله درآمدی در سطوح بالای مدیریتی افزایش بیشتری می‌گیرد. به‌طوری که فاصله درآمدی مدیر میانی که سطح زبان پیشرفته دارد، حدود ۲ میلیون و نیم بیشتر از مدیری می‌گیرد که سطح زبان آن ابتدایی است.

یک مدیر میانی با سطح زبان ابتدایی ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و با سطح زبان پیشرفته ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان درآمد دارد. در سطح مدیران ارشد یک شرکت تولیدی، داشتن مهارت زبان انگلیسی در سطح پیشرفته تفاوت درآمدی ۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومانی را به ارمغان دارد.

یک مدیر ارشد با زبان انگلیسی ابتدایی به‌طور میانگین ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و یک مدیر ارشد با سطح زبان پیشرفته ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه دارد.

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد

دسته‌بندی نشده