۱_ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۵ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭘﺎﮐﯿ

۱_ ۱۳۵۵ !

۲_ ۱۳۵۴
؟

۳_ ۱۳۵۲
؟

۴_ ۱۳۵۳ ؟

۵_ ۱۳۴۲ ۱۳۵۶ ؟

۶_ ۱۳۵۲ ۹۰ ؟

۷_ ۱۳۵۳ ۹۸
۲۳
؟

۸_ ۱۳۵۶ ؟

۹_ ۱۳۵۵ ؟

۱۰_ ۱۳۵۲ ؟

۱۱_آیا میدانستید ایران در سال ۱۳۹۷ غمگین ترین و عصبی ترین کشور دنیا و بی ارزش ترین پول دنیا را در اختیار دارد…؟

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دسته‌بندی نشده