مراحل تشکیل یک روند صعودی

♐️ مراحل تشکیل یک روند صعو دی

● تجمیع: زمانی که اخبار بسیار بد اقتصادی در حال انتشار در بازار است اما ریزش های سنگین در حال اتمام بوده و حرفه ای ها مشغول خرید هستند.

● رشد پایدار: در این مرحله اغلب تازه کارها از بازار ناامید و خارج شده اند. بازار در حال رشدی مساعد، پیوسته اما آرام است. معمولا اخبار در این شرایط با بدبینی همراه بوده و بسیاری از رکود مجدد بیمناک اند.

● انفجار بازار: در این مرحله خریدها جنبه هیجانی و غیرمنطقی یافته و زمانی است که یک سرمایه گذار حرفه ای از خود می پرسد چه زمانی برای فروش مناسب است؟ یعنی قیمت ها بیش از حد رشد کرده و باید کاهش یابند.

The steps of forming an uptrend

● Integration: When very bad economic news is circulating in the market but heavy downpours are over and professionals are buying.

Sustainable growth: At this point, most newcomers are frustrated and out of the market. The market is growing favorably, steadily but slowly. News is often cynical in this situation, and many recessions are frightening.

Market explosion: At this point, purchases are exciting and irrational, and when is a professional investor wondering when to sell? That is, prices have gone too high and should be lowered.
@boursefa


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *