مدیریت سرمایه در بازار نزولی بورس

دریک بازار نزولی تنها چیزی که باعث می شود در موقعیت مناسب قرار گیرید بحث مدیریت سرمایه است. یک مثال ساده می زنم کاری هم به روش مارتینگل و امثال آن ندارم. ۱-به هیچ وجه ....

Continue reading