سهام شناور و رابطه ان با نوسانات سهم

💵 سهام شناور آزاد ● از جمله مبانی تصميم گيری سرمايه گذاران برای سرمايه گذاری در بورس، وجود قيمت های واقعی و شفاف در قيمت سهام است و يكي از عواملی که می تواند منجر ....

Continue reading